Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

• Счетоводна отчетност в съответствие със Закона за счетоводството, Националните Счетоводни Стандарти и Международните Счетоводни Стандарти
• Счетоводен анализ на стопанската дейност, финансово и данъчно планиране за бъдещото развитие на дейността на фирмата-клиент.
• Подготовка и регистрация на фирмата-клиент по Закона за данък върху добавената стойност
• Ежемесечно изготвяне и подаване по eлектронен път на дневници за покупки и продажби, както и декларация по Закона за данък върху добавената стойност.
• Изготвяне на трудови договори и прилежащите към тях формуляри.
• Ежемесечно изготвяне на ведомости за работни заплати на служителите на фирмата-клиент.
• Начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежни документи и подаване на декларации за данни за осигурените лица в Националния осигурителен институт по eлектронен път.
• Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период.
• Изготвяне на Годишен Финансов Отчет на фирмата-клиент:
      - Баланс;
      - Отчет за приходи и разходи;
      - Отчет за паричните потоци;
      - Отчет за собствения капитал и всички Приложения съгласно съществуващите счетоводни стандарти.
• Защита на интересите на фирмата-клиент пред данъчните органи.
• Съставяне на отчети, предназначени за ползване от ръководството на фирмата-клиент.
• Данъчни консултации.
• Коректен договор с перфектна защита на интересите на клиента.
Оптимизация на сайт